XXII DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

XXII DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym

13-14 października 2021 r., wydarzenie on-line


O konferencji


„Jakość usług” jest pojęciem, które w dyskusjach o audycie przewija się nieustannie. Uwaga zwracana na to zagadnienie sprawiła, że właśnie „jakość usług” stanie się głównym tematem najważniejszego forum dyskusyjnego polskiego audytu – Dorocznej Konferencji Audytingu organizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Podczas XXII edycji Dorocznej Konferencji Audytingu szerokie grono ekspertów skupi się na rozważaniach, jak usługi świadczone przez biegłych rewidentów wpisują się w dbanie o interes publiczny. Zgodnie z hasłem konferencji brzmiącym „Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym”, zaproszeni goście – wywodzący się zarówno z branży audytu, jak i z pokrewnych sektorów – postarają się odpowiedzieć na pytania o to, jak utrzymać wysoką jakość pracy biegłych rewidentów, jak dbać o interes publiczny, jak zbudować odporność na presję oczekiwań różnorodnych interesariuszy czy jak zachować niezależność w formułowaniu opinii.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14.10.2021 w formule online.

 


Eksperci


Konferencja po raz kolejny stworzy forum do dyskusji między biegłymi rewidentami, regulatorem i nadzorcą. Do przedstawienia swojego stanowiska i udziału w sesjach plenarnych zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska biegłych rewidentów oraz wybitni ekonomiści.

Agenda konferencji

DZIEŃ 1

09:30-11:00

OTWARCIE KONFERENCJI

Barbara Misterska-Dragan, Prezes KRBR oraz zaproszeni goście

Joanna Stachura, dyrektor Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości – przeczyta list od Ministra Finansów;

Justyna Adamczyk, zastępca Prezesa PANA;

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP;

Jerzy Koniecki, Prezes SKwP.

11:00-11:10

PRZERWA

11:10-12:40

Panel I wprowadzający

„PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU, INTERES PUBLICZNY I ROLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW”

Wprowadzenie:

Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH
Justyna Beata Zakrzewska, PKJ Audyt Konsulting Sp. z o.o.

Moderator: Monika Kaczorek, Zastępca Prezesa KRBR

Paneliści:

Barbara Misterska-Dragan, Prezes KRBR,
Agnieszka Baklarz, Dyrektor Departamentu Kontroli PANA,
Agnieszka Stachniak , Zastępca Dyrektora Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości, Ministerstwo Finansów,
Magdalena Wysocka, Zastępca Dyrektora Departamentu  Spółek Publicznych, KNF,
Jakub Wojnarowski, Dyrektor Zarządzający ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie,
Martin Manuzi, Dyrektor Regionu Europa Instytutu Biegłych Księgowych i Rewidentów Anglii i Walii (ICAEW).

W trakcie panelu będziemy dyskutować o tym:

 • kim jesteśmy jako profesja i dokąd zmierzamy: jaka jest rola biegłych rewidentów w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, jakie są przyczyny obserwowanego od kilku lat istotnego spadku liczby biegłych rewidentów i firm audytorskich, a także jakie środki zaradcze można i należy wdrożyć – jakie są czynniki budujące prestiż naszego zawodu
 • jak tworzyć jakość usług świadczonych przez biegłych rewidentów, jaka jest rola jakości z punktu widzenia interesariuszy.
 • jakie są tendencje na innych rynkach dla naszego zawodu– przyszłość zawodu i zagrożenia, rola biegłych rewidentów w sprawozdawczości ESG,
 • w jakim kierunku zmierzamy, czego oczekuje od nas rynek, interesariusze, jak na wykonywany przez nas zawód wpłyną nowe regulacje i zmiany w sprawozdawczości finansowej,
 • a w związku z tym, jakie stoją przed nami wyzwania w bliższej i dalszej perspektywie.

 

12:40-12:50

PRZERWA

12:50-14:20

Panel II merytoryczny

„ZNACZENIE JAKOŚCI USŁUG ATESTACYJNYCH BIEGŁEGO REWIDENTA – DETERMINANTY I BARIERY”

Moderator Panelu : Ewa Jakubczyk-Cały, PKF Consult

Paneliści:

Agnieszka Gontarek, Dyrektor Dział Emitentów, GPW
Piotr Kamiński, Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców RP
Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
Edyta Kalińska, BDO
Lidia Skudławska, Morison Finansista Audit

W trakcie panelu będziemy dyskutować o tym:

 • Dlaczego publikowane sprawozdania finansowe czasami nie są w oczekiwanej jakości:
  • czy istnieje odmienność postrzegania celu usług badania sprawozdań finansowych przez strony tworzące ostateczny obraz tych sprawozdań finansowych?,
  • czy  jakość realizacji  zadań w zakresie sprawozdawczości finansowej przez wszystkie  strony zobowiązane do udziału w tworzeniu  ostatecznej wersji informacji finansowej  jest odpowiednio dobra?,
  • lukach oczekiwań; jakość usług wg regulacji ustawowych i  standardów  (kodeks etyki, standardy wykonywania zawodu, w tym dotyczące oszustw, a pejoratywne informacje  medialne) versus oczekiwania otoczenia.
 • Czy występuje presja na biegłego rewidenta, jaki ma wpływ na jakość usług atestacyjnych?: 
  • czy w relacjach biegłego rewidenta z jednostkami badanymi można zauważyć przesłanki presji będącym zagrożeniem zasad etyki?
  • czy presja nadzoru publicznego i presje medialne poprawią jakość usług atestacyjnych?,
 • Zaufanie i sceptycyzm zawodowy – jak to pogodzić w realizacji usług atestacyjnych?
  • jak rozumieć pojęcie  działania biegłego rewidenta w interesie publicznym.  Jak pogodzić pojęcie zaufania i sceptycyzmu zawodowego?,
  • jaki powinny być docelowy program  poprawy jakości informacji finansowej?
Zaproszenie od moderatora Ewy Jakubczyk-Cały
14:20-14:30

PRZERWA

14:30-16:00

Panel III merytoryczny

„POSTRZEGANIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW POPRZEZ JAKOŚĆ USŁUG INNYCH NIŻ BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”

Moderator: Mirosław Szmigielski, Członek KRBR

Paneliści:

dr Teresa Cebrowska, Wiceprezes SKwP,
Monika Nowecka, Mazars Polska,
Agnieszka Muller-Grządka, członek KRBR,
Jan Letkiewicz, Zastępca Prezesa KRBR).

W trakcie panelu, w którym wezmą udział biegli rewidenci reprezentujący firmy audytorskie świadczące szeroki wachlarz usług, omówimy usługi inne niż badanie sprawozdań finansowych. Skoncentrujemy się na roli biegłych rewidentów w zarządzaniu ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki i ich zarządy poprzez wsparcie w obszarach innych niż ustawowe badania rocznych sprawozdań finansowych.

Uczestnicy panelu podzielą się swoimi poglądami na to, w jaki sposób wiedza zgromadzona w trakcie badania może być wykorzystana do identyfikacji obszarów wymagających poprawy u klienta, oraz w jaki sposób kompetencje biegłych rewidentów mogą być pomocne w rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, czy multidyscyplinarne firmy audytorskie mają przewagę w stosunku do firm koncentrujących się wyłącznie na badaniu? Czy inne usługi mogą pomóc w pełniejszym wykorzystaniu zespołów poza gorącym okresem badań ustawowych, a także – co może nawet ważniejsze – jak usługi inne niż badanie wpływają na rozwój kompetencji, wiedzy i doświadczenie, które będzie wykorzystane w badaniu sprawozdań finansowych podnosząc jakość tych badań?

Omówiony zostanie zakres usług innych niż badania, które zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym może świadczyć firma audytorska klientom będącym i nie będącym jednostkami zainteresowania publicznego. Uczestnicy panelu podzielą się też swoimi spostrzeżeniami m.in. w kwestii tego, czy i jak  prowadzenie ksiąg rachunkowych przez biegłych rewidentów podwyższa bezpieczeństwo użytkowników i zleceniodawcy.

Zgodnie z tytułem panelu porozmawiamy na temat jakości usług innych niż badania: jakie standardy etyczne, w tym niezależności oraz standardy wykonywania zawodu obowiązują przy wykonywaniu takich usług, a także zastanowimy się, czy firmy audytorskie stosujące te standardy mogą zagwarantować lepszą jakość w stosunku do usługodawców, którzy mogliby świadczyć daną usługę, ale nie są zobowiązani do stosowania odpowiednich standardów.

DZIEŃ 2

09:00-10:30

Warsztaty – blok I

Temat I: Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością 1

Prowadzący: Jarosław Dac, Członek KRBR oraz Łukasz Piotrowski, EY

 • cele i zakres stosowania
 • 8 elementów systemu zarządzania jakością
 • monitorowanie działania systemu i działania naprawcze
 • ocena działania systemu zarzadzania jakością
 • dokumentacja systemu zarządzania jakością

Współprowadzącym będzie Łukasz Piotrowski, EY

Temat II: Regulacje – zmiany i plany

Prowadzące: Katarzyna Korycka, PIBR oraz Agata Sajewicz, PIBR

 • planowane oraz już obowiązujące zmiany w przepisach prawa dotyczących działalności firm audytorskich i wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów
 • zatwierdzane zmienione krajowe standardy wykonywania zawodu (KSB 540 (Z) i KSUP 4400 (Z)) oraz zmiana kodeksu etyki
 • zmienione i nowe standardy międzynarodowe oraz projekty IAASB – standardy związane z zarządzeniem jakością (MSZJ 1, MSZJ 2 i MSB 220 (Z)), MSB 315 (Zmieniony w 2019 r.), projekt MSB 600 (Z), projekt nowego standardu „Badanie mniej złożonych jednostek”
 • co się zmieni w standardach krajowych?

10:30-12:00

Warsztaty – 2 równoległe

Temat I: Cyberbezpieczeństwo – wyzwania dla branży audytorskiej

Prowadzący: dr inż. Mariusz Kalita, specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, Centrum Cyberbezpieczeństwa Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 • Współczesne zagrożenia cybernetyczne dla przedsiębiorstwa
 • Bezpieczeństwo pracy zdalnej i badania zdalnego
 • Poprawy cyberbezpieczeństwa w organizacji – regulacje prawne

Temat II: Biegły rewident na posiedzeniu rady nadzorczej – dotychczasowe doświadczenia i nowa rzeczywistość wynikająca z nowelizacji KSH

Prowadzący: Piotr Rybicki, Ekspert corporate governance

 • wybór biegłego rewidenta przez radę nadzorczą
 • obowiązki biegłego rewidenta i rady nadzorczej
 • współpraca z radą w nadzorczą w trakcie badania
 • brak współpracy – jakie ryzyka po stronie biegłego rewidenta
 • współpraca z radą nadzorczą w JZP
 • biegły rewident na posiedzeniu rady nadzorczej
 • współpraca z radą nadzorczą przy… braku współpracy

 

12:00-12:15

PRZERWA

12:15-13:45

Panel IV

“WSPARCIE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO DLA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIEGŁYCH”

Moderator: Barbara Misterska-Dragan, Prezes KRBR

Paneliści:

Adam Kęsik, Członek KRBR,
Małgorzata Grzejszczak, MM audyt i doradztwo  Sp. z o.o. , AT Audit Sp. z o.o.,
Zbigniew Radek, RO PIBR Kielce,
Jakub Bejnarowicz, AICPA/CIMA Regional Director, Europe.

W trakcie panelu będziemy dyskutować o:

Panel „Wsparcie samorządu zawodowego dla jakości usług świadczonych przez biegłych” koncentrować się będzie na kwestiach związanych ze wsparciem udzielanym biegłym rewidentom przez  samorząd w zakresie zapewniania wysokiej jakości usług audytorskich. Prelegenci porozmawiają zarówno o tym, co samorząd robi już w tej dziedzinie, jak i o tym, co jeszcze mógłby dodatkowo zrobić.

W toku dyskusji omówimy najważniejsze inicjatywy, których celem było wsparcie samorządu na rzecz świadczenia jakościowych usług przez biegłych rewidentów. Poruszymy kwestię tego, jak wygląda wsparcie w doskonaleniu jakości oczami biegłych rewidentów, z czego chętnie korzystają i dlaczego? Co jest dla nich atrakcyjną, a przez to pożądaną formą wsparcia? Porozmawiamy także o tym, jakiego rodzaju wsparcie dostają od swoich organizacji przedstawiciele innych, pokrewnych grup zawodowych.

Ważnym elementem panelu będą ankiety, służące do zebrania opinii nt. działań podejmowanych przez PIBR na rzecz zapewniania wysokiej jakości usług audytorskich. Uzyskane dzięki ankietom opinie posłużą nam do dyskusji nt. preferowanych przez biegłych rewidentów form wsparcia ich pracy.

Udział w panelu wezmą biegli rewidenci reprezentujący różne perspektywy na działania samorządu i praktykę pracy biegłego rewidenta: Adam Kęsik (reprezentujący Krajową Radę Biegłych Rewidentów) oraz Małgorzata Grzejszczak i Zbigniew Radek, dzięki którym możliwe będzie spojrzenie na tematykę z punktu widzenia dużych i małych oddziałów PIBR. Udział zapowiedział także Jakub Bejnarowicz reprezentujący polski oddział The Chartered Institute of Management Accountants.

13:45-14:00

Podsumowanie i zakończenie

 

FAQ

Pytania i odpowiedzi


Jak mogę zarejestrować się na konferencję?

Wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny dostępny na stronie wydarzenia. Następnie na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnik otrzyma powiadomienie e-mailowe z potwierdzeniem rejestracji.

Jaka jest cena konferencji?

Tegoroczna XXII Konferencja jest bezpłatna.

Czy udział w konferencji zalicza ODZ?

Tak. Obecność na konferencji będzie zaliczeniem 14 godzin samokształcenia.

Co musisz przygotować, aby wziąć udział w konferencji on-line?

Przed przystąpieniem do konferencji, każdy uczestnik musi spełnić poniższe podstawowe wymagania techniczne niezbędne do uzyskania płynnej transmisji podczas wydarzenia:

 • dostęp do łącza internetowego, minimalnie 512kb/s (zalecane stałe łącze),
 • przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Edge, Mozilla, najnowsza wersja dostępna dla danego urządzenia, z którego będą się Państwo łączyli,
 • typ urządzenia: komputer PC, notebook, laptop, smartphone.

W jaki sposób dołączyć do konferencji on-line?

Na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnik otrzyma z firmy strimingowej indywidualny link do transmisji.

Partnerzy i sponsorzy


Partnerzy:

Sponsorzy główni:

 

 

 

Patron honorowy:

 

 

Patronaty:

 

 

 

 

 

 

Patron medialny: