FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  XXII DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

  „Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym”

  13-14 października 2021 r.


  Imię uczestnika: (wymagane)

  Nazwisko uczestnika: (wymagane)

  Numer biegłego:

  Adres email: (wymagane)

  Telefon: (wymagane)


  udział w DKA zalicza 14 godzin samokształcenia.

  (wymagane) Oświadczam, że zostałem poinformowany, że telekonferencja jest nagrywana i włączenie kamery i/lub mikrofonu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie Mojego wizerunku i głosu w celu promocji usług Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Publikacja nagrania mogącego zawierać Pani/Pana dane osobowe będzie dostępna na całym świecie, np. również w krajach spoza obszaru UE/EOG („kraje trzecie”). W tego rodzaju krajach trzecich występuje niższy – w porównaniu do UE/EOG – stopień ochrony danych, co może skutkować utrudnieniem lub niemożnością realizacji praw.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail korespondencji i materiałów promocyjnych od Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

  Informacja o przetwarzaniu danych:

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR), al. Jana Pawła II 80, Warszawa (00-175), adres e-mail: biuro@pibr.org.pl numer telefonu: 22 637 30 81-83
  • W Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@pibr.org.pl, lub pod adresem korespondencyjnym: al. Jana Pawła II 80, Warszawa (00-175).
  • W zakresie wizerunku i głosu przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)). Dane będą przetwarzane w celu promocji usług Administratora do czasu wycofania zgody.
  • W zakresie danych pozyskanych za pośrednictwem formularza a także pozyskanych w toku realizacji konferencji, dane będą przetwarzane w celu realizacji konferencji tj. art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji umowy
  • Dane pozyskane w toku realizacji świadczenia a także w związku z wyrażoną zgodą, będą przetwarzane przez PIBR w celu ochrony praw i roszczeń co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń.
  • Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody można wysłać drogą listowną poprzez wysłanie listu na adres siedziby Administratora z dopiskiem „do inspektora danych osobowych” lub na wskazane powyżej adresy e-mail. W takiej sytuacji Pana / Pani wizerunek zostanie usunięty. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych a także użytkownicy strony internetowej https://meeting15.com/pl na której zostanie upublicznione nagranie.
  • Ze względu na upublicznienie nagrania, Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom znajdującym się poza EOG. Podstawą prawną ujawnienia wizerunku i nagrania jest Pani/Pana wyraźna zgoda.
  • Przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania na wniosek bezpłatnej informacji na temat zgromadzonych danych dotyczących Pana/Pani osoby (art. 15 ust.1 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 RODO) a także wyrażenia sprzeciwu (art. 21 RODO). Poza tym ma Pan/Pani prawo do otrzymania danych osobowych, które Pana/Panią dotyczą, a które Pan/Pani nam udostępnili, w formacie umożliwiającym transmisje danych (art. 20 RODO).
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu uczestnictwa w konferencji. W zakresie wizerunku i głosu, przetwarzanie danych jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpływa na udział w konferencji.