Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Partner w kancelarii prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Partner w kancelarii prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni, uprzednio był partnerem Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters.

Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Katedrą Prawa i Postepowania Administracyjnego, uprzednio także Zakładem Prawa Publicznego Gospodarczego.

Prof. Wierzbowski jest członkiem Rady Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta,  członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego,  prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich,  oraz członkiem Rady European Law Institute (ELI); przewodniczy Polskiemu Centrum ELI..

W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników, obsługującymi liczne transakcje, takie jak sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji Banku PKO S.A., PKN Orlen S.A., Tauron S.A. , liczne pierwsze oferty publiczne akcji i emisje obligacji, w tym pierwszą emisje euroobligacji polskiego banku (BPH).Prof. Wierzbowski reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji (szczególnie URE, UKE, UOKiK, KNF), a także przed sądami administracyjnymi i arbitrażowymi. Należał do grona prawników reprezentujących Skarb Państwa w sprawie z powództwa Eureko przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej prywatyzacji PZU.  Obsługuje od strony prawnej tworzenie  domów maklerskich (w tym pierwszy zagraniczny dom maklerski w Polsce, pierwszy dom maklerski, zajmujący się asset management) oraz funduszy inwestycyjnych.

W latach 1994 – 2016 był wiceprezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych, której przewodniczył w latach 2000-2004; był także  przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego ,  doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, członkiem Kolegium NIK, a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Dziennik Gazeta Prawna przyznała prof. Wierzbowskiemu Złoty Paragraf jako najlepszemu radcy prawnemu.

Wykładał jako visiting professor  na szeregu uniwersytetów amerykańskich.

Jest autorem lub współautorem lub współredaktorem licznych prac prawniczych, w tym komentarzy do prawa budowlanego, ustawy o transporcie kolejowym (wyd. Wolters Kluwer), ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wyd. LexisNexis), kpa, prawa o postępowaniu przed sadami administracyjnymi i prawa rynku kapitałowego, ustawy o obligacjach  (wszystkie cztery wydane  przez CH Beck), a także podręczników prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego.