Ewa Sieklińska

Ewa Sieklińska

Prezes Zarządu Polinvest-Audit Sp. z o.o.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2002 roku wpisana na listę biegłych rewidentów. Z Polinvest-Audit Sp. z o.o. związana od 2000 roku.  Funkcję w Zarządzie Polinvest-Audit Sp. z o.o. pełni od roku 2008.

Wykonuje badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Posiada doświadczenie w badaniu części finansowych prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Posiada duże doświadczenie w zakresie przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe. Wydaje opinie dla potrzeb sądu rejestrowego zgodnie z procedurami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych.